HealthWave

Regulamin serwisu HealthWave

§ 1.

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady korzystania z usługi elektronicznej dostępnej pod adresem www.healthwave.pl (dalej: „Serwis”).

2. Administratorem Serwisu jest Wavemaker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2B bud. D, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 58177, NIP 525-21-94-029, kapitał zakładowy 816.000 złotych (dalej: „Administrator”).

3. Każdy użytkownik może nieodpłatnie przeglądać zawartość Serwisu.

4. Serwis umożliwia także użytkownikom posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Użytkownicy”) dokonanie rejestracji, która umożliwia pobieranie dostępnego wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników raportu HealthWave.

5. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

a. hardware;

b. połączenie z siecią Internet;

c. przeglądarkę internetową.

6. Wymagania techniczne systemu Użytkownika niezbędne do korzystania z Serwisu:

a. dowolny komputer lub urządzenie umożliwiające dostęp do Internetu;

b. przeglądarka internetowa zgodna z Mozilla Firefox 51 (i nowszą), Chrome 56 (i nowszą), IE 11 (i nowszą), Safari 9 (i nowsze).

§ 2.

1. Serwis może być wykorzystywany wyłącznie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów lub treści naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich oraz materiałów lub treści, których rozpowszechniania zabraniają przepisy prawa, a w szczególności materiałów czy treści obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

2. Rejestracja (zawarcie umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem) w Serwisie następuje po zapoznaniu się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji wszystkich jego postanowień, co jest równoznaczne z włączeniem tych postanowień do treści umowy zawieranej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

3. W przypadku Użytkowników nie dokonujących rejestracji zawarcie umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

4. Administrator może rozwiązać umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

5. Użytkownik może w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia rozwiązać umowę poprzez skasowanie konta. W celu skasowania konta należy wysłać e-mail z żądaniem skasowania konta na adres kontakt@healthwave.pl.

§ 3.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Serwisem należy składać na adres Administratora podany w § 1 ust. 2 Regulaminu lub na adres email kontakt@healthwave.pl.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni. Zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź na adres podany w treści reklamacji.

3. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń przed sądem. Prawo to także przysługuje w przypadku nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego.

§ 4.

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wavemaker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna, nr 2B bud. D. Z Administratorem można się kontaktować listownie na podany wyżej adres oraz z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres: iod@groupm.com

2. Rejestracja w Serwisie oferowana jest wyłącznie tym Użytkownikom, którzy podadzą następujące dane osobowe:

a. Imię,

b. Nazwisko,

c. Adres mail,

d. Pozycja zawodowa (student / biznes),

e. Uczelnia i rok studiów albo stanowisko w firmie.

i wyrażą zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora dla celów marketingu własnych produktów i usług Administratora oraz wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną . Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie powoduje, że Administrator nie zaoferuje takiej osobie usługi rejestracji w Serwisie i związanej z tym usługi pobrania raportu HealthWave.

3. Administrator w celu świadczenia usługi elektronicznej opisanej w Regulaminie świadczonej na rzecz zarejestrowanych Użytkowników, przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

a. imię i nazwisko,

b. adres e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt b RODO.

4. Dla celów marketingu własnych produktów i usług Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

a. Imię,

b. Nazwisko,

c. Adres mail,

d. Pozycja zawodowa (student / biznes),

e. Uczelnia i rok studiów albo stanowisko w firmie.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt a RODO.

5. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym (komputerze - przeglądarce) użytkownika strony internetowej w czasie korzystania przez niego ze strony internetowej i następnie tam przechowywane. Administrator wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:

a. marketingu własnych produktów i usług Administratora oraz analizy zachowań osób odwiedzających Serwis – podstawą prawną takiego przetwarzania Danych Cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

b. poprawnego działania Serwisu, optymalizacji korzystania z Serwisu, dopasowania Serwisu - podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

6. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie pracownicy i współpracownicy firmy Wavemaker Sp. z o.o.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8. Dla celów świadczenia usług drogą elektroniczną dane będą przechowywane przez okres świadczenia tych usług a następnie przez okres przedawnienia roszczeń. Dla celów marketingu własnych produktów i usług dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. Pliki cookies będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Dane Użytkownika w postaci plików cookie będą przetwarzane wyłącznie w formie profilowania bez negatywnych konsekwencji dla użytkownika.

11. Powyższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podawane są Użytkownikom również przy rozpoczęciu świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 5.

1. Regulamin dostępny jest w Serwisie oraz do wglądu w siedzibie Administratora.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.06.2019.

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Wavemaker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna, nr 2B bud. D. Z Administratorem można się kontaktować listownie na podany wyżej adres oraz z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres: iod@groupm.com

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie powoduje, że Administrator nie zaoferuje takiej osobie usługi rejestracji w Serwisie i związanej z tym usługi pobrania raportu HealthWave.

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane:

a. dla celów świadczenia usługi elektronicznej opisanej w Regulaminie świadczonej na rzecz zarejestrowanych Użytkowników - podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt b RODO.

b. dla celów marketingu własnych produktów i usług Administratora - podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt a RODO.

4. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie pracownicy i współpracownicy firmy Wavemaker Sp. z o.o.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Dla celów świadczenia usług drogą elektroniczną dane będą przechowywane przez okres świadczenia tych usług a następnie przez okres przedawnienia roszczeń. Dla celów marketingu własnych produktów i usług dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

7. Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.